ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercommunicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercommunicate*, -intercommunicate-

intercommunicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercommunicate (vi.) ติดต่อสื่อสารกัน See also: แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน

intercommunicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercommunicate
Back to top