ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insulator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insulator*, -insulator-

insulator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insulator (n.) ฉนวน See also: สิ่งที่เป็นฉนวน Syn. nonconductor
English-Thai: HOPE Dictionary
insulator(อิน'ซะเลเทอะ) n. ฉนวน,ผู้อยู่โดดเดี่ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
insulator(n) ฉนวน,เครื่องกันไฟฟ้าหรือความร้อน,ผ้ายาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
insulatorฉนวน, สารที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า  หรือเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Chuckling ] 6,000 kilograms of electrified fences, ceramic insulators, three cubic meters of air space per prisoner.รั้วคู่ใช้ลวดหนาม 1200 กิโลกรัม กับสายไฟฟ้าอีก 600 กิโล แล้วก็พื้นที่สำหรับคนงาน
Show of hands, who here is familiar with the concept of topological insulators?ใครคุ้นเคยกับเรื่องนี้แล้วบ้างยกมือขึ้น เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับเรขาคณิตแผ่นยาง?

insulator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インシュレータ[, inshure-ta] (n) insulator
傘形碍子[かさがたがいし, kasagatagaishi] (n) umbrella insulator
碍子[がいし, gaishi] (n) insulator
絶縁体[ぜつえんたい, zetsuentai] (n) insulator
不良導体[ふりょうどうたい, furyoudoutai] (n) insulator; nonconductor; poor conductor
Japanese-English: COMDICT Dictionary
絶縁体[ぜつえんたい, zetsuentai] insulator

insulator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: insulator ; electric insulator FR: isolant [m] ; corps isolant [m] ; isolant électrique [m]
ฉนวนฉนวนอากาศ[n. exp.] (chanūan ākā) EN: air insulator FR:
ฉนวนไฟฟ้า[n. exp.] (chanūan fai) EN: insulator FR:
ฉนวนกันความร้อน ; ฉนวนความร้อน[n. exp.] (chanūan kan) EN: heat insulator ; thermal protection FR:
ชนวนป้องกันความร้อน[n. exp.] (chanūan pǿn) EN: heat insulator FR:

insulator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abspannisolator {m}shackle insulator
Kontaktträger {m} [electr.] | Kontaktträger Buchsenseite | Kontaktträger Stiftseite | zweiteiliger Kontaktträgerinsulator | insulator socket | insulator pin | two-piece insulator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insulator
Back to top