ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instructress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instructress*, -instructress-

instructress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instructress (n.) ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว) See also: อาจารย์ผู้หญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
instructress(อินสทรัค'เทรส) n. instructor ที่เป็นผู้หญิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instructress
Back to top