ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instep*, -instep-

instep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instep (n.) หลังเท้า See also: ส่วนเท้าของถุงเท้าหรือรองเท้า
English-Thai: HOPE Dictionary
instep(อิน'สเทพ) n. หลังเท้า,หน้ารองเท้า,กลางเท้า,ส่วนเท้าของถุงเท้า

instep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, 趺] instep; tarsus
[fū, ㄈㄨ, 跗] instep; tarsus

instep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インステップキック[, insuteppukikku] (n) instep kick (soccer)
甲高[こうだか, koudaka] (adj-na,n,adj-no) high-pitched; high in the instep
足の甲[あしのこう, ashinokou] (n) top of the foot; instep
足背[そくはい, sokuhai] (n) (See 足の甲) top of the foot; instep
座りだこ;座り胼胝[すわりだこ, suwaridako] (n) (See 正座・せいざ) calluses (on one's ankles, insteps, etc.) caused by sitting seiza
[こう, kou] (n) (1) carapace; shell; (2) 1st in rank; grade A; (3) instep; back of hand; (4) the A party (e.g. in a contract); the first party; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instep
Back to top