ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspiring*, -inspiring-

inspiring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspiring (adj.) จับใจ See also: ทรงอิทธิพล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he explained the name was the important thing for inspiring the necessary fear.และเขาก็อธิบายว่า ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการบันดาลความกลัว
I need something inspiring to help me get along# ฉันต้องการอะไรเยี่ยมๆ\ ที่จะทำให้ฉันผ่านมันไปได้
She needs something inspiring to help her get along# เธอต้องการอะไรเยี่ยมๆ\ ที่จะทำให้เธอผ่านมันไปได้
Thank you, Archbishop, for those inspiring words.ขอบคุณท่านอาร์กบิชอบ ที่ได้กล่าวคำปราศัยครับ
The islands I always find very inspiring for those long echo, delayed sounds.เป็นเกาะที่ให้แรงบันดาลใจ ในการใช้เสียงสะท้อนยาวๆ เสียงดีเลย์
A very inspiring song.เป็นเพลงที่ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจมาก
Rebecca Bloomwood was the most vivacious, funny, inspiring woman I have ever met.รีเบคก้า บลูมวู๊ดเป็นคนที่ร่าเริง ตลก มีแรงบันดารใจที่สุดที่เคยพบมา
He is an inspiring human being whose passion in life is to create, not destroy.เขาเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในชีวิตคือความหลงใหลในการสร้างไม่ใช่ทำลาย
Henry david thoreau Found nature inspiring as well.โอ้ เฮนรี่ เดวิด เธอโรว ก็ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติเช่นกัน
This is an inspiring moment for us all...ฉันเชื่อใจคุณว่า - คอนคอร์เดียยังอยู่ในกำหนดการ
Uh, I want to wait for a more inspiring song.เอ่อ ฉันอยากจะรอเพลงช่วยบิ๊วหน่อยน่ะ
Give us your bravest, most inspiring battle song ever!จัดเพลงที่ทำให้เลือดในตัวข้าพลุ่งพล่านมาเลย

inspiring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威厉[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 威厉 / 威厲] awe-inspiring; majestic
威显[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, 威显 / 威顯] awe-inspiring; power
令人振奋[lìng rén zhèn fèn, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, 令人振奋 / 令人振奮] inspiring; exciting; rousing
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, 威严 / 威嚴] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
威仪[wēi yí, ㄨㄟ ㄧˊ, 威仪 / 威儀] majestic presence; awe-inspiring manner
威风凛凛[wēi fēng lǐn lǐn, ㄨㄟ ㄈㄥ ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄣˇ, 威风凛凛 / 威風凜凜] majestic; awe-inspiring presence; impressive power
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, 威风 / 威風] might; awe-inspiring authority; impressive

inspiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人心安定[じんしんあんてい, jinshin'antei] (n) stabilizing the feelings of the people; inspiring confidence among the people
士気高揚[しきこうよう, shikikouyou] (n,vs) raise (lift) morale; have an inspiring effect on morale
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
凛然[りんぜん, rinzen] (adj-t,adv-to) commanding; awe-inspiring
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
恐れ多い;畏れ多い;おそれ多い[おそれおおい, osoreooi] (adj-i) awesome; awe-inspiring; august
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting

inspiring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มโนนุกูล[adj.] (manōnukūn) EN: mind-supporting ; encouraging ; heartening ; inspiring FR:
มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส[v. exp.] (mī patipath) EN: have an inspiring way of life ; be a person of admirable deportment FR: avoir un comportement exemplaire
น่าเลื่อมใส[adj.] (nāleūamsai) EN: respectable ; inspiring FR: respectable
น่าเกรงขาม[adj.] (nā krēngkhā) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring FR: terrible
สง่าราศี[adj.] (sa-ngā rāsī) EN: awe-inspiring ; majesctic looking ; grand FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspiring
Back to top