ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspiratory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspiratory*, -inspiratory-

inspiratory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspiratory (adj.) เกี่ยวกับการหายใจเข้า
English-Thai: HOPE Dictionary
inspiratory(อินสเพอ'ระทอรี) adj. เกี่ยวกับการหายใจเข้า, Syn. inspiring
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inspiratory-หายใจเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inspiratory Capacityความจุหายใจเข้า [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspiratory
Back to top