ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspirational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspirational*, -inspirational-

inspirational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspirational (adj.) เป็นการดลใจ See also: เกี่ยวกับการดลใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
inspirational(อินสพะเร'เชินเนิล) adj. เป็นการดลใจ,เกี่ยวกับการดลใจ, Syn. inspired
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well take a group of attainable but still inspirational people they are not supermodels they are kind of people just like you they're doing something for us whether they are having a certain kind of drink or they are using a certain laundry detergentเราหาคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเป็นคนธรรมดา แต่เป็นคนมีเสน่ห์ ไม่ใช่พวกซูเปอร์โมเดล
Um, so... unique and inspirational and honest..... คือมัน ไม่เหมือนใครน่ะค่ะ แล้วก็ให้แรงบันดาลใจ และ...
Cue inspirational music.ขอเสียงดนตรีประกอบหน่อย
We have a whole line of inspirational photographic cards... featuring Pickles, my cat.เรามีการ์ดที่ใช้รูปถ่ายเป็นสื่อในการสร้างแรงบันดาลใจ... โดยมีเจ้าแมวของฉัน พิกเกิ้ลส์ เป็นนายแบบค่ะ
Serena may have had her own motives, and I may have helped with the crowd with a few inspirational words, but...เซรีน่าอาจมีเหตุผลของเธอเอง ฉันขอความช่วยเหลือหน่อย กับเหตุการ์ณวุ่นๆ และคำให้กำลังใจนิดหน่อย
With inspirational people and positive influences, that's all.กับคนที่สร้างแรงบันดาลใจ และก้าวหน้า นั่นแหละทั้งหมด
Oh, you mean the list of inspirational quotations?โอ่ว คุณหมายถึงรายชื่อของ ใบเสนอราคาที่เร้าใจใช่ไหม
We've been making inspirational visitsเราได้ให้ แรงบันดาลใจกับ
Your inspirational valor and supreme dedication to your comrades... is in keeping with the highest traditions of service.ความห้าวหาญของท่าน และความทุ่มเทที่ท่านมีต่อลูกเรือ เป็นไปตามหลักปฏิบัติอันสูงสุดของกองทัพเรือ
You put up pictures and inspirational words of things you want in your life.เธอแค่ติดภาพและข้อความ ที่เป็นแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการในชีวิต
That should be a tip in your inspirational book, which I'm guessing is called cutting pictures out of magazines isn't just for serial killers anymore.มันน่าจะเป็นทิป ในหนังสือแรงบันดาลใจของเธอ ซึ่งฉันคิดว่ามันน่าจะมีชื่อว่า 'การตัดรูปภาพออกจากนิตยสาร
It has been genuinely inspirational having you here, and an enormous pleasure.มีคุณอยู่นี่เป็นแรงบัลดาลใจที่ดี และด้วยความยินดีสุดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspirational
Back to top