ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insistent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insistent*, -insistent-

insistent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insistent (adj.) ยืนยัน See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
English-Thai: Nontri Dictionary
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Niki was very insistent that I should give you a call. How do you do?ดี Niki เป็นยืนหยัดมากว่าผมควรจะให้คุณโทร คุณจะทำอย่างไร
He was very insistent about this specific park,เขายืนกรานมากๆ ว่าต้อง เป็นสวนแห่งนี้เท่านั้น
Since you're so insistent on liking himเธอดื้อมากเลยนะ ชอบเขางั้นเหรอ
You're insistent on doing your job, that's great.ลูกยืนกรานที่จะทำงานของลูก นั่นดีมาก
Anyway, I was pretty insistent I got on the air, but as you can understand, Ed had to let me go.อย่างไรก็ตามผมยืนกรานสวย ฉันได้บนอากาศ แต่เป็นคุณสามารถเข้าใจ เอ็ดต้องให้ฉันไป
So... Eddy's very insistent that you take along an Elder.เอ็ดดี้ช่วยยืนยันว่าเธอ ไม่ได้เดินทางผ่านพื้นที่ต้องห้ามคนเดียว
Oh, and Ben called. He seemed kind of insistent.โอ้ เบนโทรมา เหมือนจะมีธุระกับคุณ
Insistent, aren't we?ยืนยันอย่างนั้นใช่ไม๊ครับ
Oh, well, you're already doing so much, and, well, Katherine was quite insistent.แหม เธอก็ยุ่งมากพอแล้ว แถมแคทเธอรีนยังเห็นด้วยต่างหาก
But he was so insistent, I figured if he was telling people at work, he... he could be telling other people, too.เค้าดูจริงจรังกับเรื่องนี้มาก ผมไม่แน่ใจ ถ้า เค้าไปบอกให้คนที่ทำงานรู้ เขา... เขาคงต้องบอกคนอื่นแน่ๆ
He was annoyingly insistent.ไอ้หมอนี้โคตรน่ารำคาญเลย
I'm sorry to bring you out in this weather, Detective, but the boy has been quite insistent;ผมขอโทษที่ต้องให้ออกมา ตอนอากาศแบบนี้นะครับ คุณนักสืบ แต่เด็กนั่นยืนยันหนักแน่นมาก

insistent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence

insistent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยืนหยัด[adj.] (yeūnyat) EN: unyielding ; persevereing ; insistent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insistent
Back to top