ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inserted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inserted*, -inserted-

inserted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inserted (adj.) ซึ่งใส่ไว้ See also: ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ Syn. enclosed, stuck in
English-Thai: HOPE Dictionary
inserted(อินเซอ'ทิด) adj. ซึ่งใส่ไว้,ซึ่งสอดแทรกไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems to know the instrument is inserted to kill it.เหมือนกับเด็กจะรู้ว่าเครื่องมือ ถูกสอดเข้าไปเพื่อจะฆ่าเค้า
She's inserted herself between them.เธอเอาตัวเข้าขวางระหว่างพวกเขา
...where the artiforg is expertly and cleanly inserted with minimal invasion and scarring.อวัยวะเทียมจะถูกใส่ ด้วยความชำนาญ อย่างเรียบร้อย โดยมีรอยแผลเป็นน้อยที่สุด
Okay so, what I've done here is I've inserted a nasogastric feeding tube.ผมจะสอดสายยางเข้าไปทางจมูก
A page from what we believe is a script was found inserted in Kelly's throat.เราคิดว่ามันมาจากหน้าของบทละคร ได้มันมาจากคอของเคลลี
Highly trained Russian sleeper agents, inserted into American society to sabotage and assassinate.สายลับทักษะสูงของรัสเซียถูกส่งเข้าแทรกซึมสังคมอเมริกัน เพื่อก่อวินาศกรรมและลอบสังหาร
I know how many years it took you to get your nose firmly inserted up Bishop's ass. (Both growling, teeth clicking) - Are we OK in here, Aiden?นายคอยตามเลียก้นบิชอพมานานแค่ไหน ไม่มีอะไรใช่มั้ย เอเดน
How the pin was inserted all the down to the eye, it's the work of a professional.วีธีที่เข็มถูกสอดลงไปจนถึงลูกตา นี่มันเป็นงานของมืออาชีพ
Jackson looks like he's got a time bomb inserted into his face, another random guy's dead, and you have to do something about it.แจ็คสันก็ดูเหมือนว่ามีระเบิดเวลาฝังอยู่บนหน้า มีคนตายเพิ่มขึ้น และนายต้องทำอะไรสักอย่างบ้างแล้ว
You know, part of me is angry that you inserted yourself into my personal life, and the other part of me realizes that you were just trying to help.ลูกรู้ไหม ใจหนึ่งแม่ก็โกรธนะ ที่ลูกเข้ามายุ่งกับชีวิตส่วนตัวของแม่ แต่อีกใจหนึ่ง แม่ก็รู้ว่า
Usually, these needles are inserted in a skull.โดยปกติแล้ว เข็มจะถูกฝังอยู่ในกะโหลกศีรษะ
(Sighs) I'm sorry I inserted myself in your battle, but it broke my heart to see you trashed so viciously.ฉันเสียใจที่ฉันเอาตัวเองเข้ามายุ่งในสงครามของคุณ แต่มันทำร้ายหัวใจฉัน ที่เห็นคุณอยู่ในที่ตกต่ำช่างเลวร้าย

inserted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り注;割注[わりちゅう, warichuu] (n) inserted notes
手差し[てさし, tesashi] (n) inserted by hand
挿入図[そうにゅうず, sounyuuzu] (n) inserted figure
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book

inserted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischentext {m}inserted text

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inserted
Back to top