ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inscrutable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inscrutable*, -inscrutable-

inscrutable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inscrutable (adj.) ไม่อาจหยั่งรู้ได้ See also: ยากที่จะเข้าใจได้, ลึกลับ, ลับลมคมใน Syn. incomprehensible, mysterious
English-Thai: HOPE Dictionary
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
English-Thai: Nontri Dictionary
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the Dean seemed inscrutable to you, too?ดังนั้นคณบดีน่าจะลำบากที่จะค้นหาเขา?
I want you to stop thinking that acting inscrutable makes you anything other than annoying.ฉันอยากให้นายหยุดคิด ที่จะทำตัวลึกลับยากที่จะเข้าใจ มันทำให้นายแย่มากกว่าน่ารำคาญอีก
Now, I don't want to have any conversations about what a mysterious and inscrutable man I am.นับแต่นี้ ผมไม่ต้องการได้ยินคำถามจากปากใคร พูดเกี่ยวกับชายลึกลับและทรงยุทธเช่นผม
As my mother would say, the Asians are an inscrutable folk.อย่างที่แม่ฉันคงจะพูด ว่าพวกคนเอเชียนี่เกินจะคาดเดาจริงๆ
Because the paths to the Lord are inscrutable.เพราะทางเดินของพระเจ้า ไม่มีใครล่วงรู้

inscrutable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
神機妙算[しんきみょうさん, shinkimyousan] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
神算鬼謀[しんさんきぼう, shinsankibou] (n) inscrutable stratagem; ingenious scheme
縁は異なもの[えんはいなもの, enhainamono] (exp) (See 縁は異なもの味なもの) inscrutable are the ways people are brought together; there is no telling how people are brought together
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together
複雑奇怪[ふくざつきかい, fukuzatsukikai] (n,adj-na) complex and mysterious (bizarre); complicated and inscrutable
解せない[げせない, gesenai] (exp,adj-i) inscrutable; incomprehensible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inscrutable
Back to top