ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inscribed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inscribed*, -inscribed-

inscribed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inscribed (adj.) ซึ่งจารึกไว้ See also: ซึ่งสลักไว้ Syn. marked, recorded
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inscribed circle; in-circleวงกลมแนบใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะตรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass
ตะกรุด (n.) tiny rolled metal amulet inscribed with magic words See also: magic jewely, a charm or amulets of rolled brass Syn. กะตรุด
ประเจียด (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้ายันต์, ผ้าประเจียด
ผ้าประเจียด (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้ายันต์
ผ้ายันต์ (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้าประเจียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at the words your ancestors inscribed in that ring.ลองดูคำที่บรรพบุรุษ คุณสลักไว้ที่แหวน
"annuit coeptis" Inscribed beneath.อันนูอิท โคเอปติส (Annuit coeptis) กำกับข้างใต้
It's inscribed on the back of a 3,500-year-old scarab amulet recently removed from the Egyptian National Museum.มันสลักอยู่ด้านหลัง ของเครื่องรางรูปด้วง อายุ 3,500 ปี ที่ไม่นานมานี้ถูกขโมยไป จากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์
Had the picks inscribed with "The Dudes of Glee 2012".มันควรสลักไว้ว่า "หนุ่มชมรมกลี 2012" เหรอ
Carl reached behind his desk and inscribed this book for me.คาร์ลมาถึงหลังโต๊ะทำงานของเขา และจารึกไว้ในหนังสือเล่มนี้สำหรับฉัน
It's a message that every one of us carries inside, inscribed in all the cells of our bodies, in a language that all life on Earth can read.มันเป็นข้อความที่เรา ทุกคนดำเนินการภายใน, จารึกไว้ในทุกเซลล์ ของร่างกายของเรา ในภาษาที่ทุกชีวิตบน โลกสามารถอ่าน
The difference between seeing nothing but a pebble and reading the history of the cosmos inscribed inside it is science.ความแตกต่างระหว่าง การมองเห็นอะไร แต่กรวด และการอ่านประวัติศาสตร์ ของจักรวาลที่ถูกจารึกไว้ในนั้น เป็นวิทยาศาสตร์
They are inscribed on the cover of a message designed to be read by the beings of other worlds and times.พวกเขาจะถูกจารึกไว้บนหน้าปก ของข้อความการออกแบบ จะถูกอ่านโดยสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ของโลกและเวลา
One amphora in particular is painstakingly inscribed, but in a language that's entirely unknown.โถใบหนึ่งถูกสลักอย่างระวัง ด้วยภาษาที่ไม่มีใครรู้จัก
At the base of it, the Spanish national motto was inscribed.ณ ฐานของมัน มีคำจารึกในภาษาสเปนว่า

inscribed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 铭 / 銘] inscribed motto

inscribed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
内接[ないせつ, naisetsu] (n,vs) inscribed (circle)
内接円[ないせつえん, naisetsuen] (n) inscribed circle
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds
平打ち[ひらうち, hirauchi] (n) (1) blow striking with the flat of the sword; (2) (See 平手打ち) to slap; (3) metal flattened by striking; (4) tape; flat braid; (5) (See 簪) type of flat ornamental hairpin made of silver and inscribed with a clan's crest or patterns of birds and flowers
詩碑[しひ, shihi] (n) poem inscribed on monument
銘刀[めいとう, meitou] (n) sword inscribed with the name of the swordsmith

inscribed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะตรุด[n.] (katrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with magic words FR:
กระตรุด[n.] (kratrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR:
รูปหลายเหลี่ยมแนบในวงกลม[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: in-polygon of a circle ; inscribed polygon of a circle FR:
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: [tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words] ; [magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck] FR: amulette [f] ; talisman [m]
วงกลมแนบใน[n. exp.] (wongklom na) EN: incircle ; inscribed circle FR:

inscribed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inkreis {m}inscribed circle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inscribed
Back to top