ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inquietude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inquietude*, -inquietude-

inquietude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquietude (n.) ความกระสับกระส่าย See also: ความกระวนกระวาย Syn. anxiety, restlessness

inquietude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ห่วงแย่[adj.] (huang yaē) EN: FR: être mort d'inquiétude
เสียงห่วงใย[n. exp.] (sīeng huang) EN: FR: cri d'inquiétude [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inquietude
Back to top