ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

informality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *informality*, -informality-

informality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
informality (n.) การไม่มีพิธีรีตอง See also: ความเป็นกันเอง Syn. casualness, relaxation, friendliness
English-Thai: HOPE Dictionary
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
English-Thai: Nontri Dictionary
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด

informality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette

informality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิสาสะ[n.] (wisāsa) EN: familiarity ; informality ; friendly terms FR: intimité [f] ; familiarité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า informality
Back to top