ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflorescence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflorescence*, -inflorescence-

inflorescence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflorescence (n.) ดอกไม้ออกเป็นช่อ Syn. spike, corymb, flower
English-Thai: HOPE Dictionary
inflorescence(อินโฟลเรส'เซินซฺ) n. การบานของดอกไม้,ส่วนที่เป็นดอกของพืช,กลุ่มดอก,พวงดอกของพืช,กลุ่มดอก,พวงดอก,ดอกไม้,ดอกเดี่ยว., See also: inflorescent adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inflorescenceช่อดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูเล (n.) sheath covering the inflorescence especially of the areca palm Syn. กาบปูเล
ฝนชะช่อมะม่วง (n.) rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence Syn. ฝนชะลาน
ฝนชะลาน (n.) rain washing away the mango inflorescence See also: January rain Syn. ฝนชะช่อมะม่วง

inflorescence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, 花丛 / 花叢] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub
花序[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, 花序] inflorescence

inflorescence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
総穂花序[そうすいかじょ, sousuikajo] (n) (See 集散花序) racemose inflorescence (any indeterminate simple inflorescence)
花序[かじょ, kajo] (n) inflorescence
遠心花序[えんしんかじょ, enshinkajo] (n) centrifugal inflorescence
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n,adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme
散形花序;繖形花序[さんけいかじょ, sankeikajo] (n) umbellate inflorescence; umbel (i.e. flower with a large number of flowers growing radially from a common center)
散房花序;繖房花序[さんぼうかじょ, sanboukajo] (n,adj-no) corymbose inflorescence; corymb
総状花序[そうじょうかじょ, soujoukajo] (n,adj-no) racemous inflorescence; raceme
肉穂花序[にくすいかじょ, nikusuikajo] (n) spadix (inflorescence)
頭状花序[とうじょうかじょ, toujoukajo] (n) capitulum (inflorescence)

inflorescence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อดอก[n.] (chø døk) EN: infloresence FR: inflorescence [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachøma) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence FR:
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence FR:
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant FR: fleur de bananier [f] ; partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
ปลี[n.] (plī) EN: banana blossom ; banana inflorescence FR: inflorescence de bananier [f]
ปลีกล้วย[n. exp.] (plī klūay) EN: blossom of the banana tree ; banana flower FR: inflorescence de bananier [f] ; fleur de bananier [f]
ปูเล[n.] (pūlē) EN: sheath covering the inflorescence especially of the areca palm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflorescence
Back to top