ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflammation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflammation*, -inflammation-

inflammation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflammation (n.) การอักเสบ See also: การติดเชื้อ Syn. painfulness, soreness, rash
inflammation of a joint (n.) ภาวะข้อต่ออักเสบ
English-Thai: HOPE Dictionary
inflammation(อินฟละเม'เชิน) n. การอักเสบ,การติดไฟ,การลุกเป็นไฟ,การมีอารมณ์รุนแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
inflammation(n) โรคผื่นคัน,แผลอักเสบ,การติดไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inflammationการอักเสบ [มีความหมายเหมือนกับ phlegmasia; phlegmonosis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inflammationการอักเสบ, อักเสบ ลักษณะของการอักเสบ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Acute inflammation of the gall bladder... but he'll live.พระเจ้า ตับเขาโตยังกับลูกฟุตบอล มีการติดเชื้ออย่างแรงที่ถุงน้ำดี
The files described areas of chronic inflammation in the heart lungs kidneys spleen also reproductive effects also a whole series of other problems.เอกสารเหล่านี้บรรยายถึงการอักเสบเรื้อรัง ในหัวใจ ปอด ไต ม้าม รวมทั้งผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว
I figured the stress of the seizure lab would drive inflammation even higher, lead to optic neuritis.ประกอบกับผลของ แล็ปโรคลมชัก มันจะทำให้การเผาผลาญสูงขึ้น ทำให้การมองเห็นผิดปกติ
Well,her airway was too swollen.They couldn't get-- but what would cause that kind of inflammation in her throat?นั่นก็เพราะ หลอดลมเธอตีบ และ มันไม่มีทางที่จะสอดท่อเข้าไปทางปากได้เลย
Also, signs of inflammation to the tannin fibers here and damaged--ดูเหมือนเป็นอาการบวม ที่เส้นแทนนินตรงนี้ และบาดแผล... .
The indicator is the inflammation of the lungs, combined with broken ribs.ตัวบ่งชี้คือการอักเสบที่ปอด
Severe inflammation could theoretically point toward multiple resuscitations.รวมกับซี่โครงที่หัก การอักเสบที่รุนแรง ทำให้คาดเดาได้ว่า มีการทำให้ฟื้นหลายครั้ง
There's bruising consistent with CPR, but no inflammation of the lungs, no signs of expulsion.มีบาดแผลตรงกับการทำซีพีอาร์ แต่ไม่มีการอักเสบที่ปอด ไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่า มีการขับน้ำออกมา
Tissue inflammation is consistent with inhalation of some sort of drug.การอักเสบของเนื้อเยื่อ สอดคล้องกับ การสูดดม ยาบางประเภท
Third victim, still no signs of inflammation or forcible penetration.เหยื่อรายที่สาม ยังคงไม่มีร่องรอยการอักเสบ หรือการบังคับข่มขืน
See the swelling and inflammation around the wrists?เห็นอาการบวมและเป่ง รอบๆข้อมือไหม?

inflammation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中耳炎[zhōng ěr yán, ㄓㄨㄥ ㄦˇ ㄧㄢˊ, 中耳炎] inflammation of middle ear; otitis media
炎性反应[yán xìng fǎn yìng, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 炎性反应 / 炎性反應] inflammation response
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 肺炎] pneumonia; inflammation of the lungs
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, 败火 / 敗火] relieve inflammation or internal heat
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[yán, ㄧㄢˊ, 炎] flame; inflammation; -itis
炎症[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, 炎症] inflammation
肾炎[shèn yán, ㄕㄣˋ ㄧㄢˊ, 肾炎 / 腎炎] kidney inflammation; nephritis

inflammation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー性炎症[アレルギーせいえんしょう, arerugi-seienshou] (n) allergic inflammation
中耳炎[ちゅうじえん, chuujien] (n) otitis media; inflammation of the middle ear; (P)
内耳炎[ないじえん, naijien] (n) otitis interna; inflammation of the inner ear
前立腺炎[ぜんりつせんえん, zenritsusen'en] (n,adj-no) inflammation of the prostate
外耳炎[がいじえん, gaijien] (n) otitis externa; inflammation of the outer ear
尿道炎[にょうどうえん, nyoudouen] (n) urethritis; inflammation of the urethra
歯槽膿漏[しそうのうろう, shisounourou] (n) periodontitis; pyorrhea; pyorrhoea; pyorrhea alveolaris; inflammation of the gingiva (gums) resulting in bone loss
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
耳炎[じえん, jien] (n) otitis; inflammation of the ear
胆嚢炎[たんのうえん, tannouen] (n) inflammation of the gall-bladder; cholesystitis
腎盂炎[じんうえん, jin'uen] (n) inflammation of the renal pelvis
腱鞘炎[けんしょうえん, kenshouen] (n) inflammation of a tendon (sheath); tendonitis; tendinitis; tenosynovitis; tenovaginitis; tendovaginitis
膀胱炎[ぼうこうえん, boukouen] (n) cystitis; inflammation of the bladder
角膜炎[かくまくえん, kakumakuen] (n) inflammation of the cornea
亀頭炎[きとうえん, kitouen] (n) (See 亀頭) balanitis (inflammation of the glans penis)
炎症[えんしょう, enshou] (n) inflammation; irritation; (P)
糜爛[びらん, biran] (n,vs) inflammation; erosion of skin or mucous membranes
脳炎[のうえん, nouen] (n,adj-no) brain inflammation; encephalitis; nephritis; (P)
腎炎[じんえん, jin'en] (n,adj-no) kidney inflammation; nephritis

inflammation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักเสบ[n.] (aksēp) EN: inflammation FR: inflammation [f]
หูชั้นในอักเสบ[n. exp.] (hū chan nai) EN: labyrinthitis ; inflammation of the inner ear FR:
การอักเสบ[n.] (kān aksēp) EN: inflammation ; infection FR: inflammation [f]
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ[n. exp.] (kraphǿ pats) EN: cystisis FR: cystite [f] ; inflammation de la vessie [f]
รำมะนาด[n.] (rammanāt) EN: inflammation of the gums ; gumboil ; periodontitis ; pyorrhea FR: inflammation des gencives [f] ; gingivite [f] ; pyorrhée [f]
โรคอักเสบ[n.] (rōk aksēp) EN: inflammation FR: inflammation [f]
ท่อปัสสาวะอักเสบ[n. exp.] (thø patsāwa) EN: urethritis ; urinary infection FR: inflammation de l'urètre [f]

inflammation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cholangitis {f}; Entzündung der Gallengänge [med.]cholangitis; bile duct inflammation
Enteritis {f}; Entzündung der Darmwand [med.]enteritis; intestine inflammation
Enterokolitis {f}; Schleimhautentzündung des Darms [med.]enterocolitis; intestine inflammation
Mittelohrentzündung {f} [med.]inflammation of the middle ear; infection in one's middle ear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflammation
Back to top