ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infix*, -infix-

infix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infix (vt.) มัด See also: ผูก, ฝัง, กรอก, พิมพ์ใส่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infixเติมใน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

infix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
挿入[そうにゅう, sounyuu] (n,vs) insertion; incorporation; infixing; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation
中置表記法[ちゅうちひょうきほう, chuuchihyoukihou] infix notation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infix
Back to top