ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infantryman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infantryman*, -infantryman-

infantryman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infantryman (n.) ทหารราบ See also: พลเดินเท้า Syn. infantry soldier, foot soldiers, foot regiment, line infantry
English-Thai: HOPE Dictionary
infantryman(อิน'เฟินทรีเมิน) n. ทหารราบ -pl. infantrymen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As soon as the infantryman reaches a new position, he starts to dig in with pick and spade.ถึงตำแหน่งใหม่ เขาเริ่มที่จะขุดด้วยจอบและการ เลือก
The infantryman's home in battle is his slit trench.บ้านของทหารราบ ในการต่อสู้เป็นร่องร่องเขา ในหลุมห้าฟุตแคบ

infantryman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
步兵[bù bīng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄥ, 步兵] infantry; foot; infantryman; foot soldier

infantryman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทหารราบ[n. exp.] (thahān rāp) EN: infantryman FR: soldat d'infanterie [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infantryman
Back to top