ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inearth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inearth*, -inearth-

inearth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inearth (vt.) ฝัง (คำโบราณ) See also: ใส่
English-Thai: HOPE Dictionary
inearth(อินเอิร์ธ') vt. ฝัง,ใส่ใน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inearth
Back to top