ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indue*, -indue-

indue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indue (vt.) มอบให้ See also: ให้, พระราชทาน Syn. endue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indue
Back to top