ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indium*, -indium-

indium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indium (n.) ธาตุโลหะอ่อนสีเงิน (สัญลักษณ์ย่อคือ In) See also: ธาตุโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำอัลลอยด์ ทรานซิสเตอร์และการชุบโลหะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อินเดียม (n.) indium
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I did, too, at first, but it's indium tin oxide, and that wasn't used in the plane.ใช่,ผมด้วย ในตอนแรกนะ แต่มันเป็น อินเดียม ทิน ออกไซด์ และสิ่งนี้ไม่ได้ถูกใช้บนเครื่องบิน

indium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, , 铟 / 銦] indium In, metal, atomic number 49

indium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินเดียม[n.] (indīem) EN: indium FR: indium [m]

indium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indium {n} [chem.]indium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indium
Back to top