ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indistinguishable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indistinguishable*, -indistinguishable-

indistinguishable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indistinguishable (adj.) ซึ่งไม่สามารถจำแนกได้ See also: ซึ่งไม่อาจแยกออกได้, ซึ่งคล้ายกันจนแยกไม่ออก Syn. alike, same Ops. distinguishable
English-Thai: HOPE Dictionary
indistinguishable(อินดิสทิงกวิช'ชะเบิล) adj. จำแนกไม่ได้,แยกแยะไม่ได้., See also: indistinguishability n. indistinguishably adv., Syn. indiscernible
English-Thai: Nontri Dictionary
indistinguishable(adj) จำแนกไม่ได้,มองไม่ออก,แยกไม่ออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you consider the sex to whom it is often directed, indistinguishable from folly.เมื่อคุณคิดถึงเรื่องเซ็กส์ กับใครอื่นบ่อยๆ ยิ่งแล้วใหญ่ถ้ามาจากคนโง่
Is indistinguishable from magic.ก็เหมือนเวทมนตร์ดีๆนี่เอง
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic," Arthur C. Clarke."เทคโนโลจีที่สูงเพียงพอ ก็ไม่ต่างอะไรกับเวทย์มนต์" อาเธอร์ ซี คลาค
From the outside, a normal home is indistinguishable from the home of a monster who puts women in barrels.มองจากข้างนอก ก็เหมือนบ้านทั่วไป ดูจากบ้านแยกไม่ออกว่า ปีศาจที่จับผู้หญิงใส่ในถัง
"I was going to blow on it," and things like that which are indistinguishable from a dog's barking,"ฉันก็แค่จะเป่าแผลให้",คำพูดแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับเสียงหมาเห่าหรอก
I'll be genetically indistinguishable from my Earth-1 counterpart.ฉันเป็นพันธุกรรมที่แยกไม่ออก จากโลก 1 คู่ขนานของฉัน
Indistinguishable from MCS.จำแนกความต่างไม่ได้ จากโรค MCS
You're about to enter a world where the very big and the very small are indistinguishable, where reality and illusion are one and the same.นักดาราศาสตร์เชื่อว่า เกือบทุกกาแลคซีมี หลุมดำมวลมหาศาลที่หลักของ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขา?

indistinguishable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable

indistinguishable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indistinguishable
Back to top