ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indigested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indigested*, -indigested-

indigested ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigested (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indigested
Back to top