ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

index-linked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *index-linked*, -index-linked-

index-linked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
index-linked (n.) ซึ่งเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า index-linked
Back to top