ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indefatigability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indefatigability*, -indefatigability-

indefatigability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indefatigability (n.) ความพากเพียร See also: ความไม่ย่อท้อ Syn. tirelessness

indefatigability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indefatigability
Back to top