ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indecipherable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indecipherable*, -indecipherable-

indecipherable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indecipherable (adj.) ซึ่งไม่สามารถอ่านออก See also: ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ Syn. illigible, incomprehensible Ops. comprehensible, decipnerable
English-Thai: HOPE Dictionary
indecipherable(อินดีไซ' เฟอระเบิล) adj. ซึ่งอ่านไม่ออก, ซึ่งแปลไม่ออก, เข้าใจยาก., See also: inde
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่
Whilst I noted several indecipherable flourishes in that sentence I look forward to your expanding my horizons further.ในขณะที่ผมจดจำประโยคที่ไม่เข้าใจพวกนั้นอยู่ ผมจะตั้งตารอคอยดูคุณเติมเต็มอนาคตของผม
Most of it was indecipherable, but I did recognize this.ทั้งหมด อ่านไม่ออก เข้าใจไม่ได้ แต่ฉันจำสิ่งนี้ได้
It's almost indecipherable.จนเกือบถอดความไม่ได้ครับ
First-(indecipherable).ครั้งแรก (อ่านไม่ออก)

indecipherable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死文字[sǐ wén zì, ㄙˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 死文字] dead language; indecipherable script
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 漶] indecipherable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indecipherable
Back to top