ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incumbency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incumbency*, -incumbency-

incumbency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incumbency (n.) ตำแหน่ง Syn. position

incumbency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsbonus {m}advantage of incumbency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incumbency
Back to top