ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incrust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incrust*, -incrust-

incrust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incrust (vt.) ตกแต่งด้วยเพชรพลอย See also: ตกแต่งด้วยของมีค่า Syn. encrust
incrust (vt.) หุ้มด้วยเปลือกแข็ง See also: ฉาบด้วยเปลือกแข็ง Syn. encrust
incrustation (n.) เปลือก Syn. encrustation
English-Thai: Nontri Dictionary
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incrustation๑. การเกิดสะเก็ด๒. สะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

incrust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝัง[v.] (fang) EN: insert ; implant ; inlay FR: insérer ; implanter ; incruster
ฝังมุก[adj.] (fang muk) EN: inlaid with mother of pearl ; penile pearl implant FR: incrusté de nacre
ฝังเพชร [adj.] (fang phet) EN: set with diamonds ; diamond-studded FR: serti de diamants ; incrusté de brillants
เกรอะกรัง[adj.] (kroekrang) EN: incrusted (with) ; caked (with) ; matted with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incrust
Back to top