ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-increasing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น increasing, *increasing*,

-increasing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] (n) {comp} increased demand; increasing demand
Japanese-English: COMDICT Dictionary
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand

-increasing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayā) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
ฟังก์ชันเพิ่ม[n. exp.] (fangchan ph) EN: increasing function FR: fonction croissante [f]
ฟังก์ชันเพิ่มโดยแท้[n. exp.] (fangchan ph) EN: strictly increasing function FR:
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun r) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices FR: hausse des prix [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
ลำดับเพิ่ม[n. exp.] (lamdap phoē) EN: increasing sequence FR: série croissante [f]
หนาตา [adv.] (nātā) EN: in increasing numbers ; in large numbers ; a good number of FR:

-increasing- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness
monoton {adj} [math.] | streng monoton fallend | streng monoton wachsendmonotonic | strictly monotonic decreasing | strictly monotonic increasing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -increasing-
Back to top