ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inconsolable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inconsolable*, -inconsolable-

inconsolable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inconsolable (adj.) ซึ่ง (เศร้าโศก) จนไม่สามารถปลอบใจได้ See also: ซึ่ง (เป็นทุกข์มาก) จนไม่อาจปลอบโยนได้ Syn. disconsolate Ops. consolate
English-Thai: HOPE Dictionary
inconsolable(อินคันโซ' ละเบิล) adj. ไม่สามารถปลอบใจได้., See also: inconsolability, inconsolableness n. inconsolably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
inconsolable(adj) ไม่สามารถปลอบใจได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Man's inconsolable loneliness.ฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณเชื่อในตัวฉัน วอลท์
I'd be one inconsolable moon pie.ฉันมีหวังเป็นมูนพายร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่
He has been inconsolable for days and days.เขายังคงเศร้าโศก วันแล้ววันเล่า
Because if I thought you were about to lose interest in me... ..I'd be inconsolable.เพราะถ้าฉันคิดว่าคุณกำลังเลิก ที่จะสนใจในตัวฉัน... ฉันทำใจไม่ได้
The King was inconsolable.พระราชาเสียใจจนไม่มีใครปลอบได้
When I informed her I would be removing her from her position here, she became inconsolable.พอผมแจ้งเธอว่า ผมจะปลดเธอ จากตำแหน่งที่นี่ เธอก็เริ่มเป็นทุกข์มากครับ
She's inconsolable.เธอเศร้ามากจนปลอบไม่ได้เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inconsolable
Back to top