ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incognito

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incognito*, -incognito-

incognito ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incognito (adj.) ซึ่งไม่เปิดเผยนาม See also: ซึ่งไม่เปิดเผยตัว Syn. disguised
incognito (n.) นามแฝง See also: ชื่อปลอม
incognito (adv.) อย่างไม่เปิดเผยนาม See also: อย่างไม่เปิดเผยตัว Syn. disguisedly
English-Thai: HOPE Dictionary
incognito(อินคอก' นิโท) adj., adv. ไม่ระบุนาม, ไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม. -n. ผู้ไม่เปิดเผยชื่อเสียง, การไม่เปิดเผยชื่อเสียง, นามแฝง
English-Thai: Nontri Dictionary
incognito(adv) ไม่เผยตัว,ไม่ระบุนาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, food security's very tight, incognito purchases, randomly selected stores.แต่วันท่านประธานาธิปดีมีโคสลอร์ กับซี่โครงรมควัน
If I gave you notice, it wouldn't be called incognito traveling.ถ้าข้าให้เจ้ารู้ มันก็จะไม่เรียกว่า การท่องเที่ยวแบบไม่เปิดเผยนาม น่ะสิ
Joe Chisolm organized rock concerts, and we were kind of like a rock concert... you know, incognito.ใช่ที่คิดไว้หรือเปล่า? นี่มันงานศิลปะเลยนะ ถ้าอยากได้เราทำให้มันเป็น สีน้ำตาลหมดเลยก็ได้นะ
Did I ever tell you about the time the third Ash and I went across the border incognito?Did I ever tell you about the time the third Ash and I went across the border incognito?
And even travelled incognito, was it?แถมยังปลอมตัวออกไปท่องเที่ยวด้วย ใช่ไหมล่ะ
Right-State Minister knows it in such detail, how could we call it a secret meeting or travel incognito?เสนาบดีขวารู้เสียละเอียดอย่างนี้ จะเรียกว่าแอบไปเฝ้าหรือปลอมตัวออกไปท่องเที่ยวได้อย่างไร
Can't you see I'm incognito?เธอไม่เห็นเหรอว่าฉันไม่เปิดเผยตัวตน?
His was the alias we'd use when going incognito.ชื่อเขาเป็นนามแฝงที่เราจะใช้ เมื่อไม่ต้องการเปิดเผย
And since you wanted to do this incognito, didn't push it.และนายอยากให้ไปแบบเงียบๆ ไม่ได้กดดันนะ

incognito ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
御忍び駕籠[おしのびかご, oshinobikago] (n) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance

incognito ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incognito
Back to top