ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incogitant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incogitant*, -incogitant-

incogitant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incogitant (adj.) ซึ่งไม่คำนึงถึงคนอื่น Syn. inconsiderate, thoughtless Ops. considerate, thoughtful
English-Thai: HOPE Dictionary
incogitant(อินคอจ' จิเทินทฺ) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. inconsiderate)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incogitant
Back to top