ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incidence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incidence*, -incidence-

incidence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incidence (n.) อัตราการเกิด Syn. frequency, rate
English-Thai: HOPE Dictionary
incidence(อิน' ซิเดินซฺ) n. การบังเกิด, เหตุการณ์, การที่รังสีหรือลำแสงกระทบผิวหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incidenceอุบัติการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incidenceอุบัติการ, การป่วย, อุบัติการของโรค, อุบัติการณ์, อัตราเกิด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an extra metacarpal on the ulnar side, likely caused by the high incidence of inbreeding among Egyptian royals.มีกระดูกนิ้วเป็นพิเศษ ในท่้อนแขนด้านใน เหมือนว่าเกิดมาจากสาเหตุ การร่วมสายเลือดเดียวกัน อย่างใกล้ชิดในหมู่ราชวงศ์อียิปต์
The incidence of robbery is so low in this area.มันก็จะทำเรื่องเลวร้ายได้มากขึ้น
There have no been no incidence of question since spring.มันไม่มีการบังเกิดของคำถามตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิแล้ว
The most plausible theory is that they chose places on Earth with the lowest incidence of lightning strikes.ทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการที่ มันเลือกสถานที่บนโลก ที่มีอัตราการเกิดต่ำสุดของฟ้าผ่า
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ?
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย?
That's quite a coincidence. Did they know each other?บังเอิญทีเดียว พวกเธอรู้จักกันรึเปล่า?
He was makin' a joke, you know, just a funny coincidence.เขาก็ตั้งชื่อขำๆไว้อย่างนั้น บังเอิญจังเลยนะ
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่
You wanna hear a freakish coincidence?เธอเอ่อ อยากฟังเรื่องบังเอิญ
What a coincidence.- ผมทำงานบ้านเสร็จแล้ว

incidence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发病率[fā bìng lǜ, ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 发病率 / 發病率] incidence of a disease; disease rate
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, 刚巧 / 剛巧] by chance; by coincidence; by good luck
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, 碰巧] by chance; by coincidence; to happen to
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, 偶合] coincidence
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, 巧合] coincidence
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 神差鬼使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 鬼使神差] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence

incidence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P)
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
併発[へいはつ, heihatsu] (n,vs,adj-no) concurrence; coincidence; complication (in illness); (P)
吻合[ふんごう, fungou] (n,vs,adj-no) coincidence; anastomosis
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
投合[とうごう, tougou] (n,vs) agreement; coincidence; congeniality
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P)
符合[ふごう, fugou] (n,vs) agreeing; coincidence; (P)
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)

incidence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การผลักภาระ[n.] (kān phlakph) EN: incidence FR:
การผลักภาระภาษี[n. exp.] (kān phlakph) EN: incidence of taxation FR:
ความหนาแน่นของอุบัติการณ์[n. exp.] (khwām nānae) EN: incidence rate ; incidence density FR:
เมทริกซ์อุบัติการณ์[n. exp.] (methrik uba) EN: incidence matrix FR:
มุมตกกระทบ[n. exp.] (mum tokkrat) EN: angle of incidence FR: angle d'incidence [m]
มุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์[n. exp.] (mum tokkrat) EN: solar incidence angle FR:
อุบัติการณ์[n.] (ubattikān) EN: incident ; event ; incidence FR: événement [m] ; incident [m] ; incidence [f]
อุบัติการณ์สะสม[n. exp.] (ubattikān s) EN: cumulative incidence FR: incidence cumulative [f]
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: impact evaluation FR: évaluation de l'impact [f] ; étude d'incidence [f]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)[n. exp.] (kān pramoēn) EN: Environmental Impact Assessment (EIA) FR: étude d'impact sur l'environnement [f] ; étude d'incidence sur l'environnement [f]
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-) EN: accident ; haphazard ; fortuity FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]

incidence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfallswinkel {m}angle of incidence
Lichteinfall {m}incidence of light

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incidence
Back to top