ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incaution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incaution*, -incaution-

incaution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incaution (n.) การขาดความระมัดระวัง See also: ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, recklessness Ops. carefulness, heed
English-Thai: HOPE Dictionary
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incaution
Back to top