ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in short

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in short*, -in short-

in short ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in short (idm.) อย่างย่อ See also: อย่างสั้นๆ
in short supply (idm.) หายาก See also: ขาดแคลน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่นย่อ (adv.) in short See also: in brief, briefly, shortly Syn. ย่อย่น, รวบรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In short, I have become a celebrityฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything was In short supply, except hope.ทุกอย่างขาดตลาดยกเว้นความหวัง
Kid, he jammed with the King when he was still in short pants.ไอ้หนู เขาเคยเล่นร่วมกับราชาเพลง ตั้งแต่เขายังใส่กางเกงขาสั้นอยู่เลย.
You know what they say about a kid in short pants?รู้มั้ยเขาเปรียบเด็กที่ใส่ขาสั้นว่าไง
Oh, yeah? Then do you know Bae Dong-sung in short tracks?งั้นเหรอ แกรู้จัก แจ ดองนี่เป็นนักวิ่งหรือเปล่า
In any form of attack, it is best to fire in short bursts.การจู่โจมใด ๆ ขอให้ยิงเป็นชุด ๆ
He played table tennis like the devil in short shorts.เขาเล่นเทเบิลเทนนิส เช่นมาร ในกางเกงขาสั้นสั้น
Those are in short supply these days.เพื่อนแบบนั้นหายากแล้วเดี๋ยวนี้
And those are in short supply these days.และนั่นหาได้ยากนักสมัยนี้
And those are in short supply these days.และนั่นหาได้ยากแล้วสมัยนี้
Pseudo's in short supply, so these two make do by changing up the formula.ไม่มีสารซูโดเอฟรีดินมาปรุงยาไอซ์ งั้นพวกมัน 2 คน ก็เลยต้องปรุงยาโดยการเปลี่ยนสูตร
You control who I am master in short powerful than youเจ้าไม่คู่ควรกับอาจารข้าหรอก
Fly around in short hops on the surface.บินไปรอบ ๆ พื้นที่นี้ได้

in short ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
爽爽快快[shuǎng shuang kuài kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄕㄨㄤ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞ˙, 爽爽快快] in short order; straightforward
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
爽捷[shuǎng jié, ㄕㄨㄤˇ ㄐㄧㄝˊ, 爽捷] readily; in short order
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
一句话[yī jù huà, ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 一句话 / 一句話] in a word; in short
总之[zǒng zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄓ, 总之 / 總之] in a word; in short; in brief
总而言之[zǒng ér yán zhī, ㄗㄨㄥˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, 总而言之 / 總而言之] in short; in a word; in brief

in short ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き返し編み[ひきかえしあみ, hikikaeshiami] (n) short rows (in knitting); short row shaping; knitting in short rows
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
手短に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly
早い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it

in short ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhē) EN: briefly ; in brief ; in short FR:
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock
ขาดตลาด[v.] (khāttalāt) EN: be lack of ; be out of stock ; be in short supply FR:
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; off the market ; no longer on sale ; in short supply FR: épuisé ; fini ; en rupture de stock
กล่าวโดยย่อ[adv.] (klāo dōi yø) EN: in short ; in brief FR: en bref ; en résumé
กล่าวอย่างสั้น ๆ = กล่าวอย่างสั้นๆ[X] (klāo yāng s) EN: in short FR: en résumé
พูดง่าย ๆ = พูดง่ายๆ[X] (phūt ngāi-n) EN: in short ; in simple terms FR:
รวมความว่า[X] (rūam khwām ) EN: in short ; in summary FR: en somme ; au total
สังเขป[adv.] (sangkhēp) EN: in brief ; in short ; briefly ; shortly ; concisely ; in outline ; in essentials FR: dans les grandes lignes
ตกว่า[adv.] (tokwā) EN: in short ; that is to say FR: c'est-à-dire
อย่างรวบรัด[adv.] (yāng rūapra) EN: concisely ; in short FR:
ย่นย่อ[adv.] (yonyø) EN: in short ; in brief ; briefly ; shortly FR:

in short ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in short
Back to top