ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in case that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in case that*, -in case that-

in case that ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in case that (conj.) ถ้าอย่างนั้น See also: กรณีที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้างั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้างั้น
ถ้าเช่นนั้น (conj.) in case that See also: in that case Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna need a weapon or something, in case that guy tries to shiv you.นายต้องมีอาวุธ หรืออะไรติดตัวไว้บ้าง เผื่อว่าคนนั้น เขาอาจจะทำร้ายนาย
In case that stuff falls into the hands of the police,ถ้ามันตกไปอยู่ในมือตำรวจ
Oh, and in case that's not bad enough,โอ๊ และในกรณี ที่มันยังแย่ไม่พอ

in case that ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิว ; ผิว่า[X] (phiwa ; phi) EN: if ; provided that ; in case that FR:
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen na) EN: in case that ; in that case ; then FR: si tel est le cas
ถ้างั้น...[X] (thā ngan …) EN: well, ... ; if so, … ; in case that FR: bien ; et bien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in case that
Back to top