ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in a mess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in a mess*, -in a mess-

in a mess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in a mess (adj.) เละเทะ See also: ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ Syn. disordered, messy, confused
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Someone to rescue me when I'm in a mess ## Someone to rescue me when I'm in a mess #
The world is in a mess now.โลกตอนนี้มันช่างวุ่นวายจิงๆ
The stage company that used the actor's past to profit is also in a mess right now.บริษัทนั่นใช้นักแสดงเท่าที่ผ่านมา ยังไม่เห็นกำไรเลย
I would never have guessed that you would have ended up in a mess like this.ผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณน่ะ จะลงเอยด้วยความเละเทะแบบนี้
George says you get the people in a mess.จอร์จบอกว่าเธอทำให้คนอื่นวุ่นวาย
Why is the house in a mess? What is all this?ทำไมบ้านรกอย่างนี้เนี่ย?
Imagine sending in a message into that sink of water in the form of morse code by dropping in this red ink.คุณจะเห็นหมุนหมึกสีแดงรอบ ๆ แต่ถ้าคุณรอไม่กี่ชั่วโมง จะเกิดอะไรขึ้น คือว่าหมึกสีแดงจะ ได้รับการกระจายทั่วน้ำ
Excretion would flows downwards, not everywhere in a mess.ปัสสาวะก็น่าจะไหลลง ไม่ใช่เรี่ยราดไปทั่ว
Got yourself in a mess.เจ้าทำเรื่องยุ่งวุ่นวายขนาดนี้
Other times, it just gets you in a mess.บางครั้งมันก็ทำให้คุณได้รับใน ระเบียบ
Because of Dong Joo, the resort is now in a mess.เพราะดงจู ตอนนี้รีสอร์ทยุ่งเหยิงไปหมด
I was in a mess.เรื่องมันไปกันใหญ่แล้ว

in a mess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 狼藉] in a mess; scattered about; in complete disorder

in a mess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุนวุ่นวาย[adj.] (chunlamun w) EN: in a mess ; chaotic ; turbulent FR:
อีเหละเขละขละ ; อีเหละเขะขะ[X] (īlaekhlekhl) EN: in a mess ; disorderly ; all over the place FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
เขละ[adv.] (khle) EN: disorderly ; in a mess FR:
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion FR: en désordre
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
รก[adj.] (rok) EN: in desorder ; in a mess ; messy ; in a muddle ; cluttered ; untidy ; tangled ; overgrown FR: en désordre ; mal rangé ; en friche
รกรุงรัง[adj.] (rokrungrang) EN: in a mess ; cluttered ; untidy ; messy FR: en désordre ; en pagaïe
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj FR: en désordre
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in a mess
Back to top