ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

implode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *implode*, -implode-

implode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
implode (vt.) ทำให้ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
implode (vi.) ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
English-Thai: HOPE Dictionary
implode(อิมโพลด') vi. ระเบิดใน. -vt. เปล่งเสียงแตก (-S .burst inward)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Captain, the main reactor is exposed. It will implode at any moment.กัปตัน เครื่องปฏิกรณ์หลักไร้การป้องกัน มันอาจจะระเบิดได้ทุกเมื่อ
If we don't meet the delivery date, buyers will cancel orders our plans will implode and this bank will be left a bill it cannot pay.ถ้าเราไม่มีกำหนดรับส่งของ ลูกค้าจะยกเลิกการสั่งซื้อ แผนเราจะพังป่นปี้ แล้วธนาคารจะเหลือแต่ใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญญาจ่าย
I assumed as much from the portal you used to transport the plane and implode the building.ฉันสันนิษฐานว่าเป็นประตูมิติที่แกใช้ นำเครื่องบินมาระเบิดตึก
So that they implode long before they can make it to nationals.พวกนั้นจะได้สติแตกกระจาย ก่อนจะได้ไปแข่งเวทีระดับชาติ
They can teleport planes and implode buildings at will.พวกเขาสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องบิน ระเบิดตึกตามใจ
A gang like this, they usually implode after four or five.แก็งค์ประเภทนี้มักจะล่ม ในการปล้นครั้งที่ 4 หรือ 5
The ceasefire you created could implode at any moment, because it is based on a false premise.สิ่งที่คุณเขียนอาจทลายได้ทุกเมื่อ เพราะมันมาจากสิ่งหลอกลวง
I just watched a guy implode because microscopic robots ate his flesh.ผมเพิ่งเห็นหมอนั่น เลือดพุ่ง เพราะหุ่นยนต์จิ๋วเท่ากล้อง จุลทรรศน์ กินเนื้อของเขา
And both times that's imploded, So really, i feel like...และมันพังไม่เป็นท่า เพราะงั้น ฉันถึงรู้สึกว่า
Worldwide casualties are in the neighbourhood of 7,000, but that number could implode.ยอดประมาณการผู้เสียชีวิตทั่วโลก ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000คน, ซึ่งอากจะเพิ่มมากกว่านี้.
And you... would like to see the Company implode?และเธอ อยากจะเห็น เดอะ คอมพานี แตกสลายใช่มั้ย
But not the hydrogen bomb It implodes.แต่ไม่ใช่ ระเบิด ไฮโดรเจน เพราะมันระเบิดอยู่ภายใน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า implode
Back to top