ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impersonalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impersonalize*, -impersonalize-

impersonalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impersonalize (vt.) ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์ See also: ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impersonalize
Back to top