ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperceptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperceptive*, -imperceptive-

imperceptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperceptive (adj.) ที่ไร้ความรู้สึก Syn. insensible, obtuse

imperceptive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèi, ㄇㄟˋ, 眛] blind; imperceptive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperceptive
Back to top