ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impenitent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impenitent*, -impenitent-

impenitent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impenitent (n.) คนที่ไม่สำนึกผิด See also: คนไร้ยางอาย
impenitent (adj.) ซึ่งไม่สำนึกผิด See also: ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย Syn. obdurate, unrepentant
English-Thai: HOPE Dictionary
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless
English-Thai: Nontri Dictionary
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ

impenitent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reuelos; unbußfertig {adj} | reueloser | am reuelosestenimpenitent | more impenitent | most impenitent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impenitent
Back to top