ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impaste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impaste*, -impaste-

impaste ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impaste (vt.) ทากาวหรือสีหนาๆ ทับลงไป
English-Thai: HOPE Dictionary
impaste(อิมเพสทฺ') vt. ทากาว,ทาแป้งเปียก,ทำให้เป็นกาวหรือแป้งเปียก,ทาอย่างหนา., See also: impastation n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impaste
Back to top