ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impalpable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impalpable*, -impalpable-

impalpable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impalpable (adj.) ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
impalpable (adj.) ซึ่งสัมผัสไม่ได้ Syn. imperceptible, intangible
English-Thai: HOPE Dictionary
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy
English-Thai: Nontri Dictionary
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impalpable-คลำไม่พบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Systolic was 70, but diastolic was impalpable.ความดันตัวบน 70 ตัวล่างวัดไม่ได้

impalpable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror

impalpable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfühlbar {adj} | unfühlbarer | am unfühlbarstenimpalpable | more impalpable | most impalpable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impalpable
Back to top