ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immunodeficiency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immunodeficiency*, -immunodeficiency-

immunodeficiency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immunodeficiency (n.) ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immunodeficiencyภูมิคุ้มกันบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immunodeficiencyความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฮชไอวี (n.) human immunodeficiency virus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Severe combined immunodeficiency.โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องร่วมชนิดรุนแรง

immunodeficiency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 人类免疫缺陷病毒 / 人類免疫缺陷病毒] human immunodeficiency virus (HIV)

immunodeficiency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
ヒト免疫不全ウイルス;人免疫不全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫不全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫不全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV
免疫不全症[めんえきふぜんしょう, men'ekifuzenshou] (n) immunodeficiency disease
原発性免疫不全症[げんぱつせいめんえきふぜんしょう, genpatsuseimen'ekifuzenshou] (n) (obsc) (See 原発性免疫不全症候群) primary immunodeficiency syndrome
原発性免疫不全症候群[げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん, genpatsuseimen'ekifuzenshoukougun] (n) primary immunodeficiency syndrome
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID

immunodeficiency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอชไอวี[abv.] (Ētch-Ai -Wī) EN: HIV (Human immunodeficiency virus) FR:
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง[n. exp.] (phūmkhumkan) EN: immunodeficiency ; immune deficiency FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immunodeficiency
Back to top