ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immiscible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immiscible*, -immiscible-

immiscible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immiscible (adj.) ที่ผสมเข้ากันไม่ได้ See also: ที่ผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
immiscible(อิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งผสมเข้ากันไม่ได้,ผสมไม่ได้., See also: immiscibility n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immiscible-ผสมเข้ากันไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immiscibleของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้, ผสมเข้ากันไม่ได้เลย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กังเกียง (v.) be immiscible See also: be inharmonious, be incompatible Syn. กางเกียง Ops. ลงรอย, กลมกลืน, ปรองดอง
กางเกียง (v.) be immiscible See also: be inharmonious, be incompatible Syn. กังเกียง Ops. ลงรอย, กลมกลืน, ปรองดอง
กำเกียง (v.) be immiscible See also: be inharmonious, be incompatible Syn. กังเกียง, กางเกียง Ops. ลงรอย, กลมกลืน, ปรองดอง

immiscible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเกียง[v.] (kamkīeng) EN: be immiscible FR:
กังเกียง[v.] (kangkīeng) EN: be immiscible FR:
กางเกียง[v.] (kāngkīeng) EN: be immiscible FR:
กางเกี่ยง[v.] (kāngkīeng) EN: be immiscible FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immiscible
Back to top