ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-wisher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-wisher*, -ill-wisher-

ill-wisher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-wisher (n.) คนที่สาปแช่งผู้อื่น See also: ผู้ที่แช่งด่าผู้อื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
ill-wishern. ผู้สาปแช่ง,ผู้แช่งด่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-wisher
Back to top