ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill will

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill will*, -ill will-

ill will ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill will (n.) ความรู้สึกไม่เป็นมิตร See also: ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์ Syn. hostility, unfriendliness Ops. friendliness
English-Thai: HOPE Dictionary
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
ปองร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้าย (v.) bear ill will See also: intend to do harm, have bad intention, bear malice toward somebody Syn. ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, คิดร้าย, มุ่งร้ายหมายขวัญ Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
มุ่งร้ายหมายขวัญ (v.) bear ill will See also: bear malice toward somebody, wish to do evil or cause suffering to someone Syn. มุ่งร้าย, ปองร้าย, ประสงค์ร้าย Ops. หวังดี, มุ่งดี, ประสงค์ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"which involves no anger or ill will of any kind."ที่เกี่ยวข้องกับความโกรธไม่มี หรือจะไม่ดีใด ๆ
I never felt any ill will towards my aunt.ฉันไม่เคยรู้สึกร้าย ต่อป้า
I harbor no ill will toward Detective Gordon and the GCPD.ผมไม่เก็บความไม่ดีของนักสืบกอร์น และ GCPD มาใส่ใจหรอกนะ
No one'll hold no ill will towards you.ไม่มีใครถือไม่มีความประสงค์ ร้ายต่อคุณ
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
I was born in servitude yet I harbored them no ill will.ฉันเกิดเป็นทาส และฉันก็ยอมรับมัน
You still will be able to feel.คุณจะยังคงสามารถที่จะรู้สึก
It seems as though the phone bill will come out to be a lot.พอบิลค่าโทรศัพท์ออกมาเมื่อไร เดี๋ยวก็รู้ว่าเยอะแค่ไหน.
So you see, Mercer, every man has a price he will willingly accept.เห็นมั๊ย เมอร์เซอร์ คนทุกคน มีค่าตัว .. ถึงเวลาก็ต้องยอมรับจนได้
Maybe he still will.บางทีเขาอาจกำลังทำอยู่
After everything's Steven's done you're still willing to risk your life for him.ทุกอย่างที่สตีเฟ่นทำ แถมคุณยังเสี่ยงชีวิตไปช่วยเขาอีก
Majesty, I hope you bear me no ill will.ฝ่าบาท ข้าหวังว่าท่านจะทำให้ข้าตาสว่างเสียที

ill will ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶感[è gǎn, ㄜˋ ㄍㄢˇ, 恶感 / 惡感] malice; ill will

ill will ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
悪意[あくい, akui] (n,adj-no) (1) ill will; spite; evil intention; (2) bad meaning; (n) (3) (criminal) malice; (4) mala fides (criminal intent to deceive); (P)
悪感[あっかん;あくかん, akkan ; akukan] (n,adj-no) (See 悪感情) ill feeling; ill will; antipathy; animosity
悪感情[あくかんじょう;あっかんじょう, akukanjou ; akkanjou] (n) ill feeling; ill will; animosity; bad impression
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P)
瞋;嗔[しん, shin] (n) {Buddh} (See 瞋恚) dosa (ill will, antipathy)
瞋恚;嗔恚[しんい;しんに;しんね, shin'i ; shinni ; shinne] (n) (1) {Buddh} dosa (ill will, antipathy); (2) irateness; anger
遺恨[いこん, ikon] (n) grudge; ill will; enmity; (P)
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre

ill will ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:
มุ่งร้าย[v. exp.] (mung rāi) EN: bear ill will ; have malicious intent FR:
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will FR: tramer ; manigancer
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:
โทสะ ; โทโส[n.] (thōsa ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
โทโส ; โทสะ[n.] (thōsō ; thō) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury ; hate ; animosity ; hatred ; ill will FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
หวังร้าย[adj.] (wang rāi) EN: malicious ; with ill will FR:

ill will ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Groll {m}ill will

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill will
Back to top