ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

igloo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *igloo*, -igloo-

igloo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
igloo (n.) บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม See also: โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโม
English-Thai: HOPE Dictionary
igloo(อิก'ลู) n. กระท่อมน้ำแข็งหลังคากลมของชาวเอสกิโม
English-Thai: Nontri Dictionary
igloo(n) กระท่อมของชาวเอสกิโม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're building an igloo in Central Park.เรากำลังจะสร้างกระท่อมอิกลูในเซนทรัลปาร์ค
And, uh, what was really going on in that 40-story igloo ?แล้วก็... ... อะไรที่เหมือนกับบ้านเอสกิโมสูง 40 ชั้น ?
You too? Not a professional igloo builder, I'm doing my best.อีกคน ผมไม่ได้สร้างเก่งนะ ทำดีที่สุดแล้ว
I would love an igloo with you. Mmm. Aah!ฉันจะรักกระท่อมน้ำเเข็งด้วยถ้าได้อยู่กับคุณ สวัสดี อดาลินนะ
You mean winter as in igloos and Eskimos and penguins and ice?นายหมายถึงฤดูหนาวที่มีบ้านน้ำแข็ง เอสกีโม นกเพนกวิน แล้วก็น้ำแข็ง?
Inuits use igloos as homes. The ice traps the heat.คนพื้นเมืองใช้กระท่อมน้ำแข็งเป็นบ้าน น้ำแข็งกักความร้อนไว้ข้างใน
I want you to make me an igloo.ผมอยากให้ พี่ทำบ้านหิมะ
I want you to build me an igloo.ผมอยากให้ พี่สร้างบ้านหิมะ
By the time I'd left their little igloo, they'd be asking me to be godfather to their adorable slantyeyed kids.แต่ตอนฉันออกจากกระท่อมน้ำแข็งพวกเขา พวกนั้นจะขอให้ฉันเป็นพ่อทูนหัว ให้กับลูก ๆ ตาตี่น่ารักของเขาเลยล่ะ

igloo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิกลู[n.] (iklū) EN: igloo FR: igloo [m] = iglou [m]
กระท่อมน้ำแข็ง[n. exp.] (krathǿm nām) EN: igloo FR: igloo [m] = iglou [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า igloo
Back to top