ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

idiopathy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *idiopathy*, -idiopathy-

idiopathy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
idiopathy (n.) โรคที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ
English-Thai: HOPE Dictionary
idiopathy(อิดดีออพ'พะธี) n. โรคที่เกิดขึ้นเอง,ลักษณะของมันเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
idiopathyโรคเกิดขึ้นเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า idiopathy
Back to top