ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hydrodynamics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hydrodynamics*, -hydrodynamics-

hydrodynamics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hydrodynamics (n.) วิชาที่เกี่ยวกับแรงของการเคลื่อนไหวของของเหลว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hydrodynamicshydrodynamics, อุทกพลศาสตร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, listen, do you remember when I said the similarities of the equations of general relativity and hydrodynamics suggest you could find the equivalent of Unruh radiation in a large body of water?นี่ ฟังนะ จำได้ไหมผมเคยพูดว่า ความคล้ายกันในความเท่าเทียมกัน ของความเหมือนกันโดยทั่วไป/Nและการนำเสนอทฤษฎืของเหลว

hydrodynamics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流体力学[liú tǐ lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体力学 / 流體力學] fluid mechanics; hydrodynamics

hydrodynamics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hydrodynamik {f}hydrodynamics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hydrodynamics
Back to top