ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

human being

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *human being*, -human being-

human being ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
human being (n.) มนุษย์ See also: คน
human beings (n.) มนุษย์ See also: มนุษยชาติ, คน Syn. men and women, mankind
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มนุช (n.) human being See also: human, man Syn. คน, มนุษย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่...
The last human being who did that disappeared.มนุษย์ที่ผ่านมา ที่ไม่ว่าหายไป
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole.ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย
Indeed the field that I hope to go into, is really responsible for keeping the whole human being alive....ซึ่งเป็นด้านที่คุณเชี่ยวชาญ และที่ผมหวังว่าจะได้เข้า... ...เป็นส่วนที่ทำให้ ชีวิตมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้
On what basis do you choose a human being to represent humanity?พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือก มนุษย์จะเป็นตัวแทน ของมนุษยชาติ?
And I'm sorry for never spotting the human being that did this for us.และฉันเสียใจที่ไม่เคยเห็นคุณค่า ของคนที่ช่วยเรา
There's still islands in Fiji where no human being has ever set foot.รู้มั้ยมีบางเกาะในฟิจิ ที่มนุษย์ไม่เคยเหยียบย่าง
A robot may not injure a human being or, through inaction, cause a human being to come to harm.หรือทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ
One could lie if one were ordered to lie or if it were necessary in order to keep a human being from harm or for one's own safety.ตนโกหกได้ ถ้าได้รับคำสั่งให้โกหก หรือจำเป็นต้องโกหกเพื่อ.. ปกป้องมนุษย์ให้พ้นอันตราย
Will every human being that I care for just leave?มนุษย์ทุกคนที่ผมรัก... ต้อง... จากไปหรือ
We have to face the undeniable fact that no matter how much you may be like a human being you are not part of the human gene pool.เราต้องเผชิญความจริงที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ว่าแม้คุณจะดูเหมือนมนุษย์มากแค่ไหน แต่คุณก็ไม่มีสายพันธุ์ของมนุษย์อยู่
Somebody becomes a human being sooner or later, they do something monumentally stupid.พอมีใครกลายเป็นมนุษย์ ไม่ช้าก็เร็ว เขาต้องทำผิดอย่างมหันต์

human being ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
人間不在[にんげんふざい, ningenfuzai] (n) being devoid of consideration for human beings
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being

human being ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (chīwit kap ) EN: human being and environment FR:
คน[n.] (khon) EN: person ; man ; human ; people ; human being ; creature FR: personne [f] ; individu [m] ; être [m] ; être humain [m] ; humain [m] ; quidam [m] ; bonhomme [m] (fam.) ; gens [mpl, fpl] ; membre [m] ; créature [f]
มนุษย์[n.] (manut) EN: man ; human ; human being FR: l'homme [m] ; les hommes [mpl] ; être humain [m] ; humain [m] ; espèce humaine [f] ; genre humain [m]
สัตว์สองเท้า[n. exp.] (sat søng th) EN: biped ; human being FR: bipède [m]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
คน[n.] (khon) EN: [classif.: persons, people, human beings] FR: [classif. : personnes, individus]
เราทุกคน[n. exp.] (rao thuk kh) EN: all human beings FR: tous les êtres humains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า human being
Back to top